<optgroup id="ps727"></optgroup>
<output id="ps727"></output>
 • <small id="ps727"><strong id="ps727"><tt id="ps727"></tt></strong></small>

  <blockquote id="ps727"><b id="ps727"></b></blockquote>

 • <bdo id="ps727"><s id="ps727"></s></bdo>
  <acronym id="ps727"><ruby id="ps727"><address id="ps727"></address></ruby></acronym>

  建信雙周理財A

  近一年收益率   

  4.27%

  數據:金牛理財網2018.09.14

  建信純債A

  近一年收益率   

  6.32%

  數據:金牛理財網2018.09.14

  建信央視50

  成立以來收益率   

  79.53%

  數據:金牛理財網2018.09.14

  建信深證基本面60E...

  成立以來收益率   

  59.98%

  數據:金牛理財網2018.09.14

  基金超市

  基金名稱 凈值日期 單位凈值
  萬份收益
  累計凈值
  七日年化
  日漲跌 近一年收益率 近三月收益率 優惠申購費 加入關注 申購
  建信雙周理財A 2018/09/24 0.872 3.370% -- 4.27% 0.98% 0% 0%起
  建信央視50 2018/09/21 0.8371 1.9836 3.22% -6.42% -15.64% 1.2% 0.6%起
  建信深證基本面60ETF聯接A 2018/09/21 1.6786 1.6786 2.90% -10.55% -14.84% 1.5% 0.6%起
  建信深證基本面60ETF聯接C 2018/09/21 1.6782 1.6782 2.90% -- -- --
  建信中證500指數增強A 2018/09/21 1.8401 1.8401 1.65% -28.37% -17.41% 1.5% 0.6%起
  建信中證500指數增強C 2018/09/21 1.8352 1.8352 1.64% -- -17.52% 1.5% 0.6%起
  基金名稱 凈值日期 單位凈值
  萬份收益
  累計凈值
  七日年化
  日漲跌 近一年收益率 近三月收益率 優惠申購費 加入關注 申購
  基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 近一年收益率 近三月收益率 優惠申購費 加入關注 申購
  建信改革紅利股票 2018/09/21 1.828 1.828 2.75% -23.73% -16.11% 1.5% 0.6%起
  建信信息產業股票 2018/09/21 0.9990 0.9990 2.78% -25.60% -18.75% 1.5% 0.6%起
  建信中小盤先鋒股票 2018/09/21 1.203 1.203 0.92% -19.86% -14.82% 1.5% 0.6%起
  建信大安全戰略精選股票 2018/09/21 1.1791 1.1791 2.61% -16.58% -19.31% 1.5% 0.6%起
  建信雙利分級股票 2018/09/21 1.416 1.577 2.98% -11.48% -13.00% 1.5% 0.6%起
  建信進取 2018/09/21 1.669 -- 4.25% -17.17% -18.08% 1.5% 0.6%起
  建信穩健 2018/09/21 1.036 -- 0.00% 5.00% 1.17% 1.5% 0.6%起
  建信潛力新藍籌股票 2018/09/21 1.212 1.212 1.17% -16.22% -15.56% 1.5% 0.6%起
  建信環保產業股票 2018/09/21 0.6140 0.6140 1.49% -27.59% -13.05% 1.5% 0.6%起
  建信互聯網+產業升級 2018/09/21 0.6090 0.6090 2.35% -23.02% -14.66% 1.5% 0.6%起
  建信現代服務業股票 2018/09/21 0.993 0.993 3.33% -23.82% -15.55% 1.5% 0.6%起
  建信多因子量化股票 2018/09/21 0.8594 0.8594 1.93% -22.53% -17.79% 1.5% 0.6%起
  建信中國制造2025股票 2018/09/21 0.8436 0.8436 1.83% -19.06% -19.17% --
  建信高端醫療股票 2018/09/21 0.8938 0.8938 2.37% -13.64% -22.64% --
  建信量化事件驅動股票 2018/09/21 0.8228 0.8228 2.48% -20.78% -14.51% --
  建信龍頭企業股票 2018/09/21 0.8860 0.8860 2.46% -- -13.64% --
  基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 近一年收益率 近三月收益率 優惠申購費 加入關注 申購
  建信恒久價值混合 2018/09/21 0.6587 2.7426 2.35% -22.57% -14.52% 1.5% 0.6%起
  建信恒穩價值混合 2018/09/21 1.901 2.001 1.88% -5.50% -12.61% 1.5% 0.6%起
  建信優化配置混合 2018/09/21 1.1238 1.7226 1.39% -20.45% -14.57% 1.5% 0.6%起
  建信優選成長混合A 2018/09/21 1.6971 3.1471 2.14% -11.70% -12.17% 1.5% 0.6%起
  建信健康民生混合 2018/09/21 1.932 1.932 1.79% -17.76% -12.63% 1.5% 0.6%起
  建信優選成長混合H 2018/09/21 1.7035 1.7035 2.15% -11.58% -12.21% --
  建信核心精選混合 2018/09/21 1.369 2.273 2.09% -13.45% -17.00% 1.5% 0.6%起
  建信內生動力混合 2018/09/21 1.350 1.607 2.20% -5.75% -13.48% 1.5% 0.6%起
  建信社會責任混合 2018/09/21 1.764 1.764 0.92% -15.13% -12.99% 1.5% 0.6%起
  建信優勢動力混合(LOF) 2018/09/21 1.217 1.217 1.84% -22.05% -13.20% 1.5% 0.6%起
  建信消費升級混合 2018/09/21 1.595 1.595 1.53% -18.51% -13.57% 1.5% 0.6%起
  建信安心保本混合 2018/09/21 1.054 1.610 0.09% 2.94% 0.77% 1.2% 0.6%起
  建信創新中國混合 2018/09/21 2.037 2.037 2.67% -21.91% -14.45% 1.5% 0.6%起
  建信積極配置混合 2018/09/21 1.954 2.022 1.51% -11.40% -9.89% 1.5% 0.6%起
  建信睿盈靈活配置混合A 2018/09/21 0.891 0.891 0.56% -12.52% -11.56% 1.5% 0.6%起
  建信睿盈靈活配置混合C 2018/09/21 0.860 0.860 0.58% -13.18% -11.64% 1.5% 0%起
  建信穩健回報靈活配置混合 2018/09/21 1.0180 1.1430 0.79% 0.02% -2.05% 1.5% 0.6%起
  建信回報靈活配置混合 2018/09/21 1.1420 1.1420 0.62% -- -0.97% 0% 0%起
  建信鑫安回報靈活配置混合 2018/09/21 1.0190 1.1440 0.79% -0.08% -2.33% 1.5% 0.6%起
  建信新經濟靈活配置混合 2018/09/21 0.6970 0.6970 0.58% -13.55% -11.44% 1.5% 0.6%起
  建信鑫豐回報靈活配置混合A 2018/09/21 1.0627 1.0627 0.62% -3.31% -3.73% 1.5% 0.6%起
  建信鑫豐回報靈活配置混合C 2018/09/21 1.0566 1.0566 0.62% -3.42% -3.76% 1.5% 0.6%起
  建信鑫利靈活配置混合 2018/09/21 0.9014 0.9014 1.44% -- -9.73% 1.2% 0.6%起
  建信裕利靈活配置混合 2018/09/21 0.8655 0.8655 2.50% -- -13.35% 1.2% 0.6%起
  建信弘利靈活配置混合 2018/09/21 0.9403 0.9403 1.19% -- -11.32% 1.2% 0.6%起
  建信匯利靈活配置混合 2018/09/21 1.0279 1.0279 1.23% -- -3.00% 1.2% 0.6%起
  建信興利混合 2018/09/21 1.0600 1.0600 0.29% -- -0.07% 1.2% 0.6%起
  建信鑫盛回報靈活配置混合 -- -- -- -- -- -- 0% 0%起
  建信豐裕多策略靈活配置混合 2018/09/21 0.8867 0.8867 1.11% -- -9.77% --
  建信瑞盛添利混合A -- -- -- -- -- -- --
  建信瑞盛添利混合C -- -- -- -- -- -- --
  建信瑞豐添利混合A 2018/09/21 1.0286 1.0286 0.85% -3.01% -4.09% --
  建信瑞豐添利混合C 2018/09/21 1.0230 1.0230 0.85% -3.25% -4.16% --
  建信鑫悅回報靈活配置混合 -- -- -- -- -- -- --
  建信鑫榮回報靈活配置混合 2018/09/21 1.2367 1.2367 1.00% 10.59% -3.68% --
  建信鑫瑞回報靈活配置混合 2018/09/21 1.0262 1.0762 0.94% 1.28% -2.38% --
  建信民豐回報定期開放混合 2018/09/21 1.0396 1.0396 0.13% 0.62% -0.73% --
  建信瑞福添利混合A 2018/09/21 0.9257 0.9257 0.52% -9.50% -3.46% --
  建信瑞福添利混合C 2018/09/21 0.9143 0.9143 0.52% -10.19% -3.60% --
  建信鑫穩回報靈活配置混合A 2018/09/21 0.9411 0.9411 1.51% -- -7.31% --
  建信鑫穩回報靈活配置混合C 2018/09/21 0.9395 0.9395 1.50% -- -7.35% --
  建信鑫利回報靈活配置混合A 2018/09/21 0.8132 0.8132 1.76% -- -11.78% --
  建信鑫利回報靈活配置混合C 2018/09/21 0.8320 0.8320 1.76% -- -11.88% --
  建信鑫澤回報靈活配置混合C 2018/09/21 0.9334 0.9334 1.48% -- -6.50% --
  建信鑫澤回報靈活配置混合A 2018/09/21 0.9378 0.9378 1.47% -- -6.36% --
  建信智享添鑫定期開放混合 2018/09/21 0.9892 0.9892 0.08% -- -0.90% --
  建信戰略精選A 2018/09/21 0.8863 0.8863 2.25% -- -15.12% --
  建信戰略精選C 2018/09/21 0.8838 0.8838 2.24% -- -15.24% --
  建信量化優享定期開放靈活配置混合 2018/09/21 0.9998 0.9998 0.83% -- -- --
  基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 近一年收益率 近三月收益率 優惠申購費 加入關注 申購
  建信央視50 2018/09/21 0.8371 1.9836 3.22% -6.42% -15.64% 1.2% 0.6%起
  建信深證基本面60ETF聯接C 2018/09/21 1.6782 1.6782 2.90% -- -- --
  建信深證基本面60ETF聯接A 2018/09/21 1.6786 1.6786 2.90% -10.55% -14.84% 1.5% 0.6%起
  建信中證500指數增強C 2018/09/21 1.8352 1.8352 1.64% -- -17.52% 1.5% 0.6%起
  建信中證500指數增強A 2018/09/21 1.8401 1.8401 1.65% -28.37% -17.41% 1.5% 0.6%起
  建信滬深300指數(LOF) 2018/09/21 1.0864 1.0864 2.80% -11.59% -11.59% 1.2% 0.6%起
  責任ETF 2018/09/21 1.5711 1.8743 3.49% -4.71% -6.89% --
  建信責任 2018/09/21 1.7328 1.7328 3.29% -4.77% -6.63% 1.5% 0.6%起
  深F60ETF 2018/09/21 3.2069 1.7472 3.07% -11.23% -15.77% --
  建信深證100指數增強 2018/09/21 1.4532 1.4532 3.03% -17.37% -19.40% 1.5% 0.6%起
  建信50A 2018/09/21 1.0434 -- 0.02% 6.03% 1.47% 1.2% 0.6%起
  建信50B 2018/09/21 0.6308 -- 8.98% -31.68% -36.04% 1.2% 0.6%起
  建信有色金屬分級 -- -- -- -- -- -- 0.5% 0.4%起
  建信有色A份額 -- -- -- -- -- -- --
  建信有色B份額 -- -- -- -- -- -- --
  建信精工制造指數增強 2018/09/21 0.9390 0.9390 1.92% -23.94% -15.71% 1.5% 0.6%起
  建信網金融分級 -- -- -- -- -- -- 0.5% 0.4%起
  建信網金融A -- -- -- -- -- -- --
  建信網金融B -- -- -- -- -- -- --
  建信上證50 2018/09/21 0.9053 0.9053 3.47% -- -6.53% --
  創業板F 2018/09/21 0.7984 0.7984 1.66% -- -18.01% --
  建信MSCI 2018/09/21 0.9077 0.9077 3.00% -- -11.73% --
  建信MSCI聯接A 2018/09/21 0.9876 0.9876 1.92% -- -4.22% --
  建信MSCI聯接C 2018/09/21 0.9862 0.9862 1.92% -- -4.32% --
  建信創業板ETF聯接A 2018/09/21 0.8925 0.8925 1.39% -- -13.01% --
  建信創業板ETF聯接C 2018/09/21 0.8914 0.8914 1.38% -- -13.10% --
  基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 近一年收益率 近三月收益率 優惠申購費 加入關注 申購
  建信轉債增強債券C 2018/09/21 2.119 2.119 1.05% -15.66% -5.84% 1.5% 0%起
  建信雙息紅利債券A 2018/09/21 1.101 1.647 0.55% -3.73% -0.09% 0.8% 0.6%起
  建信雙息紅利債券C 2018/09/21 1.059 1.390 0.47% -4.04% -0.19% 0% 0%起
  建信穩定增利債券A 2018/09/21 1.693 1.693 0.18% 2.24% 1.02% 0.6% 0.6%起
  建信雙息紅利債券H 2018/09/21 1.101 1.202 0.46% -3.64% -- --
  建信穩定增利債券C 2018/09/21 1.658 1.931 0.18% 1.85% 0.98% 0.6% 0%起
  建信增強債券A 2018/09/21 1.567 1.682 0.58% -2.51% -1.77% 0.8% 0.6%起
  建信增強債券C 2018/09/21 1.509 1.624 0.53% -2.92% -1.90% 0.8% 0%起
  建信信用增強債券A 2018/09/21 1.275 1.426 0.55% -6.31% -2.92% 0.8% 0.6%起
  建信信用增強債券C 2018/09/21 1.255 1.255 0.56% -6.68% -3.04% 0.8% 0%起
  建信轉債增強債券A 2018/09/21 2.168 2.168 1.03% -15.36% -5.76% 1.5% 0.6%起
  建信純債A 2018/09/21 1.296 1.296 0.00% 6.32% 2.29% 0.8% 0.6%起
  建信純債C 2018/09/21 1.267 1.267 0.00% 5.94% 2.18% 0.8% 0%起
  建信安心回報債券A 2018/09/21 1.250 1.260 0.08% 4.78% 1.54% 0.6% 0.6%起
  建信安心回報債券C 2018/09/21 1.223 1.233 0.00% 4.44% 1.49% 0.6% 0%起
  建信雙債增強債券A 2018/09/21 1.173 1.183 0.69% -7.73% -2.11% 0.8% 0.6%起
  建信雙債增強債券C 2018/09/21 1.150 1.160 0.70% -8.10% -2.24% 0.8% 0%起
  建信安心回報兩年定期開放債券A 2018/09/21 1.036 1.285 0.10% 5.96% 2.27% 0.6% 0.6%起
  建信安心回報兩年定期開放債券C 2018/09/21 1.034 1.266 0.00% 5.56% 2.18% 0.6% 0%起
  建信穩定添利債券A 2018/09/21 1.067 1.399 0.66% -4.34% -2.49% 0.6% 0.6%起
  建信穩定添利債券C 2018/09/21 1.000 1.261 0.60% -4.99% -2.56% 0.6% 0%起
  建信穩定得利債券A 2018/09/21 1.230 1.230 0.33% 4.35% 1.58% 0.8% 0.6%起
  建信穩定得利債券C 2018/09/21 1.212 1.212 0.33% 3.97% 1.43% 0.8% 0%起
  建信穩定豐利債券A 2018/09/21 1.088 1.088 0.46% 4.75% 1.03% 0.8% 0.6%起
  建信穩定豐利債券C 2018/09/21 1.075 1.075 0.37% 4.29% 0.94% 0% 0%起
  建信睿怡純債債券 2018/09/21 1.0629 1.0861 0.02% 4.94% 1.34% 0.6% 0.6%起
  建信恒安一年定期開放債券 2018/09/21 1.0500 1.0800 0.03% 4.95% 1.73% --
  建信睿富純債債券 2018/09/21 1.0478 1.0688 0.01% 4.64% 1.53% --
  建信恒瑞一年定期開放債券 2018/09/21 1.0507 1.0807 0.02% 4.85% 1.68% --
  建信恒遠一年定期開放債券 2018/09/21 1.0449 1.0749 0.02% 4.43% 1.49% --
  建信睿享純債債券 2018/09/21 1.0825 1.0825 0.02% 5.04% 1.68% --
  建信恒豐純債債券 -- -- -- -- -- -- --
  建信穩定鑫利債券A 2018/09/21 1.0714 1.0714 -0.02% 4.75% 1.28% --
  建信穩定鑫利債券C 2018/09/21 1.0638 1.0638 -0.03% 4.27% 1.07% --
  建信中證政策性金融債1-3年指數(LOF) 2018/09/21 1.0589 1.0589 -0.02% 5.25% 1.67% --
  建信中證政策性金融債3-5年指數(LOF) -- -- -- -- -- -- --
  建信中證政策性金融債8-10年指數(LOF) 2018/09/21 1.0740 1.0740 0.10% -- 2.24% --
  建信睿源純債債券 -- -- -- -- -- -- --
  建信中證政策性金融債5-8年指數(LOF) -- -- -- -- -- -- --
  建信睿和純債定期開放債券 2018/09/21 1.0437 1.0437 0.03% -- 2.24% --
  建信睿豐純債定期開放債券 2018/09/21 1.0237 1.0237 -0.06% -- 1.39% --
  基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 近一年收益率 近三月收益率 優惠申購費 加入關注 申購
  建信全球機遇混合 2018/09/20 1.496 1.496 0.61% 8.61% -1.40% 1.6% 0.64%起
  建信新興市場混合 2018/09/20 0.926 0.926 0.54% 0.22% -0.65% 1.6% 0.64%起
  建信全球資源混合 2018/09/20 0.956 0.988 0.74% 11.90% 1.86% 1.6% 0.64%起
  基金名稱 凈值日期 萬份收益 七日年化收益率 近一年收益率 近三月收益率 優惠申購費 加入關注 申購
  建信雙周理財A 2018/09/24 0.8720 3.370% 4.27% 0.98% 0% 0%起
  建信月盈理財A 2018/09/24 0.8998 3.383% 4.26% 0.97% 0% 0%起
  建信周盈理財A 2018/09/24 0.8824 3.345% 4.10% 0.98% 0% 0%起
  建信周盈理財B 2018/09/24 0.9618 3.641% 4.40% 1.06% 0% 0%起
  建信雙周理財B 2018/09/24 0.9515 3.666% 4.57% 1.05% 0% 0%起
  建信月盈理財B 2018/09/24 0.9792 3.680% 4.56% 1.04% 0% 0%起
  建信雙月理財A 2018/09/24 0.6636 2.455% 3.75% 0.78% 0% 0%起
  建信雙月理財B 2018/09/24 0.7430 2.752% 4.06% 0.86% 0% 0%起
  基金名稱 凈值日期 萬份收益 七日年化收益率 近一年收益率 近三月收益率 優惠申購費 加入關注 申購
  建信天添益貨幣A 2018/09/24 0.8122 2.962% 4.17% 0.91% --
  建信現金添益 2018/09/24 0.9160 3.411% 4.29% 0.97% --
  建信貨幣A 2018/09/24 0.7775 3.191% 4.06% 0.89% 0% 0%起
  建信貨幣B 2018/09/24 0.8433 3.438% 4.31% 0.96% 0% 0%起
  建信現金添利貨幣A 2018/09/24 0.9142 3.457% 4.13% 0.93% 0% 0%起
  建信現金添利貨幣B 2018/09/24 0.9525 3.602% 4.27% 0.96% 0% 0%起
  建信嘉薪寶貨幣A 2018/09/24 0.8981 4.150% 4.28% 1.00% 0% 0%起
  建信嘉薪寶貨幣B 2018/09/24 0.9639 4.400% 4.53% 1.06% 0% 0%起
  建信現金增利貨幣 2018/09/24 0.9498 3.653% 4.45% 1.03% 0% 0%起
  建信添益 2018/09/24 百份收益0.8502 3.163% 4.04% 0.91% --
  建信天添益貨幣B 2018/09/24 0.7465 2.713% 3.90% 0.84% --
  建信天添益貨幣C 2018/09/24 0.8122 2.962% 4.17% 0.91% --
  基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 近一年收益率 近三月收益率 優惠申購費 加入關注 申購
  建信福澤安泰混合(FOF) 2018/09/20 0.9788 0.9788 -0.07% -- -- --
  數據來源:金牛基金網
  工具箱
  新手上路
  開戶指南
  交易指南
  費用計算器
  定期定額計算器
  理財到期日查詢
  活動中心
  下載中心
  ? ? 工信部備案圖片 ? ? ? ? 中國證監會 ? ? ? ? 中國證券投資基金業協會 ? ?
  投資者權益須知 | 風險提示 | 聯系我們 | 誠聘英才
  地址:北京市西城區金融大街7號英藍國際金融中心16層 郵編:100033 京ICP備06004599
  客服電話:400-81-95533 客服傳真:010-66228001 客服郵箱:[email protected]
  建信基金管理有限責任公司 版權所有 網址:http://www.tjhf.tw
  广东11选五官网网址
  广东11选5合买大庭 香港开奖现场结果直播 11选5下期推算方法 广东11选5中奖规则 广东11选5盈利计划在线 广东11选5网址 广东11选5是骗局吗 广东11选5现场 广东新11选5 怎么买体彩广东11送5 11选5分析软件 11选5软件 广东11选5app 广东11选5中奖规则 广东十一选5开奖结果 广东11选5盈利计划在线 粤11选五开奖结果 广东十一选5开奖结果 广东十一选五绝密公式 广东11选5任选全天计划 甘肃神人破解11选5公式 广东11选5历史开奖码 广东11选5任二在线计划 甘肃神人破解11选5公式 广东体彩11选5开奖记录 11选5和值单双套利 广东11选5软件 合买广东11选5是骗局吗 广东11选5投注 广东11选5计划网址 广东十一选五计划免费 广东11选5公式规律 甘肃神人破解11选5公式 11选5分析软件 广东快乐十分11选5 江苏11选五开奖结果 广东11选5任五推荐计划 广东11选5单双玩法平台 广东11选5玩法 广东11选5任选全天计划 广东11选5软件 11选5下期推算方法 广东11选5一中一计划 广东11选5 广东体彩十一选五 广东11选5是骗局吗 广东11选5任五杀号规律 广东11选5开奖直播 广东十一选5走势图 广东11选5开奖记录